Cikgu Blogging About Education In Malaysia

Guru Malaysia blog tentang murid dan guru di sekolah.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS

Apakah itu PBS dan cara pentaksirannya?

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentaksiran yang dirancang, ditadbir, diskor dan dilapor oleh pihak sekolah. —LPM menyediakan instrumen merangkumi piawai, kriteria, panduan dan peraturan untuk membolehkan calon mengukur tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran  dan nilai berbanding kriteria yang ditetapkan oleh KPM. PBS ini juga  dapat membolehkan calon memperbaiki pencapaian diri (assessment for learning) di sekolah.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah boleh dirancang di peringkat sekolah dengan merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran yang berkenaan.

Konsep PBS boleh diringkaskan seperti berikut:

—1. Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.

—2.  Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.

—3.  Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina.

—4.  Dimoderasikan merujuk kepada usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.

—5.  Kesahan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan cukup cakup tentang perkara yang ditaksir dan perkara yang ditaksir itu relevan. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran

—6.  Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan.

—7.  Pelaporan positif – skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

Dasar Pelaksanaan PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

—a) Pelaksanaan ditadbir mengikut kuasa yang diberikan kepada Pengarah Peperiksaan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Seksyen 67, 68 dan 69.

—b) Sekolah memastikan infrastruktur dan kelengkapi fizikal ada sebelum menawarkan mata pelajaran yang ada komponen PBS.

—c) Sekolah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri 2 tahun sebelum.

d) —Sekolah bertanggungjawab memastikan skor yang diberikan kepada calon adalah sahih berdasarkan evidens yang autentik.

—e) Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan evidens calon termasuk evidens produk calon yang berpindah.

—f) Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan skor calon termasuk penghantaran skor ke LPM.

—g) Semua calon yang mendaftar mata pelajaran yang ada komponen PBS wajib melaksanakan PBS termasuk calon yang mengulang.

—h) Murid yang tidak melaksanakan PBS akan dianggap tidak hadir.  Sekolah boleh memohon pengecualian kepada Pengarah Pelajaran Negeri dengan mengemukakan dokumen sokongan.

i) —Calon yang berpindah pusat perlu memilih sekolah yang menawarkan mata pelajaran yang diambil.  Sekolah asal calon bertanggungjawab menghantar semua bahan dan dokumen pentaksiran ke sekolah baru.

Kesimpulannya, dalam Sistem PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) ini, sekolah akan diberi kuasa yang maksimum dalam menentukan gred pentaksiran calon. Oleh itu, pentadbir sekolah dan guru perlulah memainkan peranan yang sangat penting untuk menjayakan program ini demi kecemerlang pendidikan negara. Kerana apa yang boleh kita lihat, Sistem PBS ini akan memberi kesan kepada kehidupan generasi yang akan datang. Akhir kata, berjaya atau gagal sistem ini bergantung kepada integriti, sikap dan komitmen pelaksana. KUASA + TANGGUNGJAWAB ! Sekian.
—

—
—
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 10, 2011 by in PBS, Program, Sekolah and tagged , , .
%d bloggers like this: